نام پروژه : بیمارستان دانشگاهی آقا خان – کنیا
محل طرح : کنیا
شرح خدمات :
تاریخ طراحی و اجرا :