نام پروژه : کتابخانه و مرکز اسناد امام علی ع
محل طرح : یزد
شرح خدمات : طراحی و نظارت
تاریخ طراحی و اجرا : 1365 و 1373